Tag Archives: TeamIceland

De trans-Atlantische luchtvaartmaatschappij Icelandair heeft de Team Iceland Stopover gelanceerd, een selectie van 90 minuten durende, op voetbal geïnspireerde ervaringen, samengesteld door het IJslandse nationale elftal

Icelandair lanceert Team Iceland Stopover, een reeks van 90 minuten durende, op voetbal geïnspireerde ervaringen, samen gecreëerd met de IJslandse aanvoerder Aron Gunnarsson en zijn team

Reykjavik, IJsland, 2018-May-10 — /EPR Travel News/ — De trans-Atlantische luchtvaartmaatschappij Icelandair heeft vandaag de Team Iceland Stopover gelanceerd, een selectie van 90 minuten durende, op voetbal geïnspireerde ervaringen, samengesteld door het IJslandse nationale elftal, waar alle passagiers gratis van kunnen genieten.

Na de opmerkelijke prestatie van het land op het Europees Kampioenschap in 2016, heeft IJsland dit jaar het ultieme sportieve podium in Rusland bereikt en is daarmee de kleinste natie die zich ooit heeft gekwalificeerd. Dit is een uniek moment in de geschiedenis van het land en als trouwe sponsor van het team, die het team al vanaf het begin steunt, viert Icelandair hun succes door passagiers uit te nodigen om in de voetstappen van de spelers te treden tijdens deze speciaal ontworpen ervaringen voor de gehele familie.

Deze 90 minuten durende ervaringen laten de hoogtepunten van de trots van dit unieke land zien, en van de reis die de spelers maken op weg naar het grootste voetbalevenement. Zoals het hoort bij een land dat vooruitstrevend is in gendergelijkheid en het belang van jeugdtraining inziet, bieden de ervaringen van Icelandair inzicht in het leven van de spelers van zowel het mannen- als vrouwenteam en de IJslandse voetbalgeschiedenis. Net als de tijd van de spelers op het veld, kan er in 90 minuten veel bereikt worden, dus maak er het beste van met een Icelandair Team Iceland Stopover.

Aron Gunnarsson, de aanvoerder van het IJslands nationale mannenelftal laat in een reactie weten: “Wanneer we het veld betreden, weten we als IJslandse spelers dat we een hele bijzondere teamgeest hebben die voortkomt uit onze IJslandse geschiedenis. Er zijn verschillende unieke IJslandse ervaringen en tradities die ons het team maken dat we vandaag de
dag zijn, en we nodigen voetbalfans, en anderen, uit om meer te ontdekken door een Team Iceland Stopover te nemen op hun volgende trans-Atlantische vlucht.”

Deze 90 minuten durende activiteiten, die beschikbaar zijn van mei tot en met eind juni, en gehoor geven aan een reeks van passiepunten van reizigers, van cultuur, tot fitness, tot welzijn. Om passagiers een authentieke ervaring, en lokale inzichten in de voetbalcultuur van IJsland te kunnen bieden, worden alle ervaringen gehost door een ‘Stopover Buddy’, een medewerker van Icelandair die gepassioneerd is over IJsland en voetbal en die er trots op gaat om zijn of haar lokale kennis en expertise te kunnen delen.

Björgólfur Jóhannsson, de directeur en CEO van Icelandair laat in een reactie weten: “Als trotse sponsor van het nationale elftal zijn we verheugd om hun succes deze zomer te vieren met onze Team Iceland Stopover-dienst. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om de ervaring van onze klanten te verbeteren en hopen dat passagiers van een goed bestede reistijd genieten mede door dit waarde toevoegende aanbod. Onze passagiers kunnen niet alleen meer ontdekken over de geschiedenis van dit legendarische team, maar we hebben ook met de spelers samengewerkt om deze ervaringen persoonlijk te ontwerpen, waardoor onze passagiers in hun voetstappen kunnen treden.”

Persbericht

Compagnie aérienne transatlantique Icelandair lancé Team Iceland Stopover, une sélection d’expériences de 90 minutes inspirées du football préparée par l’équipe nationale islandaise

Icelandair lance Team Iceland Stopover, une série d’expériences de 90 minutes inspirées du football créées par le capitaine islandais Aron Gunnarsson en collaboration avec son équipe

Reykjavik, Islande, 2018-May-10 — /EPR Travel News/ — Compagnie aérienne transatlantique, Icelandair, a lancé aujourd’hui Team Iceland Stopover, une sélection d’expériences de 90 minutes inspirées du football préparée par l’équipe nationale islandaise, dont les tous les passagers peuvent profiter gratuitement.

Après l’exploit remarquable du pays à l’Euro 2016, l’Islande est présente pour la phase finale de la Coupe du monde de football de cet été en Russie et est ainsi devenue la plus petite nation à s’être qualifiée. C’est un moment unique dans l’histoire du pays et en tant que sponsor de longue date de l’équipe qui l’a soutenue dans son parcours depuis le début, Icelandair célèbre son succès et invite les passagers à partir sur les traces des joueurs à travers des expériences spécialement conçues pour toute la famille.

Ces expériences de 90 minutes mettent l’accent sur la fierté de ce pays unique et sur le voyage que les joueurs ont entrepris pour se qualifier au plus grand tournoi de football. Comme il sied à un pays défendant l’égalité des sexes et l’importance de la formation des jeunes, les expériences d’Icelandair offrent aux voyageurs un aperçu de la vie des joueurs des équipes masculine et féminine et de l’histoire du football islandais. À l’instar du temps dont dispose les joueurs sur le terrain, on peut réaliser beaucoup de choses en 90 minutes, c’est donc le moment d’en profiter au maximum avec une Icelandair Team Iceland Stopover.

Aron Gunnarsson, capitaine de l’équipe nationale de football d’Islandecommente : «En entrant sur le terrain, nous savons qu’en tant que joueurs islandais nous avons un esprit d’équipe très particulier hérité de l’histoire de notre pays. Il y a de nombreuses expériences et traditions typiquement islandaises qui font de nous l’équipe que nous sommes aujourd’hui et nous invitons les fans de football et d’autres sports à venir en savoir plus en optant pour une Team Iceland Stopover sur leur prochain voyage transatlantique.»

Disponibles de mai à fin juin, ces activités de 90 minutes sont adaptées à une variété de sujets de passion du voyageur, de la culture au fitness et au bien-être. Dans le souci d’offrir aux passagers une expérience exceptionnelle et de leur permettre de mieux connaître la culture du football en Islande, les expériences seront organisées par un ‘Stopover Buddy’, un membre du personnel de Icelandair passionné d’Islande et de football et qui est fier de partager ses connaissances et son expertise locales.

Björgólfur Jóhannsson, Président-Directeur Général de Icelandair commente : «En tant que fiers sponsors de l’équipe nationale, c’est avec plaisir que nous célébrons son succès cet été à travers notre service Team Iceland Stopover. Nous cherchons constamment des moyens d’améliorer l’expérience de nos clients et espérons que les passagers profiteront d’un bon voyage cet été grâce à cette offre à valeur ajoutée. Les passagers en sauront plus non seulement sur le parcours de cette équipe légendaire, mais bénéficieront également de notre travail avec les joueurs pour concevoir personnellement ces expériences, afin de leur permettre de suivre les traces de ces derniers.»

Communiqué de presse

Die transatlantische Fluggesellschaft Icelandair hat heute Team Iceland Stopover präsentiert, eine Auswahl von 90-minütigen, vom Fußball inspirierten Erlebnissen, die von der isländischen Nationalmannschaft kuratiert

Icelandair präsentiert Team Iceland Stopover, eine Reihe von 90-minütigen, vom Fußball inspirierten Erlebnissen, die zusammen mit dem isländischen Kapitän Aron Gunnarsson und seinem Team gestaltet wurden

Reykjavik, Island, 2018-May-10 — /EPR Travel News/ — Die transatlantische Fluggesellschaft Icelandair hat heute Team Iceland Stopover präsentiert, eine Auswahl von 90-minütigen, vom Fußball inspirierten Erlebnissen, die von der isländischen Nationalmannschaft kuratiert wurden und die alle Passagiere kostenlos genießen können.

Aufbauend auf die bemerkenswerte Leistung des Landes bei der Europameisterschaft 2016 hat es Island in diesem Sommer in Russland auf die ultimative Sportbühne geschafft und ist damit die kleinste Nation, die sich jemals qualifiziert hat. Dies ist ein einzigartiger Moment in der Geschichte des Landes und als langjährige Sponsoren des Teams, die es von Beginn an auf seiner Reise unterstützt haben, feiert Icelandair seinen Erfolg und lädt die Passagiere ein, mit speziell entworfenen Erlebnissen für die ganze Familie in die Fußstapfen der Spieler zu treten.

Diese 90-minütigen Erlebnisse beleuchten den Stolz dieses einzigartigen Landes und die Reise, auf die sich die Spieler auf dem Weg zum größten Turnier im Fußball begeben haben. Wie es sich für ein Land gehört, das sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Bedeutung des Jugendtrainings einsetzt, gewähren die Erlebnisse von Icelandair den Reisenden einen Einblick in das Leben der männlichen und weiblichen Teammitglieder und in die Geschichte des isländischen Fußballs. Genauso wie die Spieler auf dem Feld können Sie in 90 Minuten viel erreichen, weshalb es an der Zeit ist, mit einem Icelandair Team Iceland Stopover das Beste daraus zu machen.

Aron Gunnarsson, Kapitän der isländischen Herren-Nationalmannschaft, bemerkt: “Wenn wir den Platz betreten, wissen wir, dass wir als isländische Spieler einen ganz besonderen Teamgeist haben, der auf unsere isländische Geschichte zurückgeht. Es gibt viele einzigartige isländische Erfahrungen und Traditionen, die uns zu dem Team machen, das wir heute sind, und wir heißen Fans des Fußballs und alle anderen willkommen, uns zu besuchen und mehr zu erfahren, indem sie auf ihrer nächsten transatlantischen Reise einen Team Iceland Stopover einlegen.”

Diese von Mai bis Ende Juni verfügbaren 90-minütigen Aktivitäten sind auf eine Reihe der bei Reisenden beliebtesten Orte ausgerichtet, von Kultur bis hin zu Fitness und Wohlbefinden. Um den Passagieren eine authentische Erfahrung und lokale Einblicke in die Fußballkultur Islands zu bieten, werden alle Erlebnisse von einem ‘Stopover Buddy’ ausgerichtet, einem Mitarbeiter von Icelandair, der ein Liebhaber Islands und stolz darauf ist, seine lokalen Kenntnisse und Kompetenzen zu teilen.

Björgólfur Jóhannsson, Präsident und CEO von Icelandair, äußert sich wie folgt: “Als stolze Sponsoren der Nationalmannschaft sind wir hocherfreut, ihren Erfolg in diesem Sommer mit unserem Team-Island-Stopover-Service zu feiern. Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, unsere Kundenerfahrung zu verbessern und hoffen, dass die Passagiere im Sommer mit diesem wertvollen Zusatzangebot sinnvoll verbrachte Reisezeit genießen werden. Unsere Passagiere können nicht nur mehr über die Hintergrundgeschichte dieses legendären Teams erfahren, sondern wir haben auch mit den Spielern zusammengearbeitet, um diese Erlebnisse persönlich zu gestalten und unseren Passagieren zu ermöglichen, in ihre Fußstapfen zu treten.”

Pressemitteilung

Transatlantic airline Icelandair launches a selection of 90-minute football-inspired experiences curated by the Icelandic national football team

Reykjavik, Iceland, 2018-May-15 — /Travel PR News/ — Transatlantic airline, Icelandair, has today launched Team Iceland Stopover, a selection of 90-minute, football-inspired experiences curated by the Icelandic national team, free for all passengers to enjoy.

Following on from the country’s remarkable feat at the European Championships in 2016, Iceland has made it onto the ultimate sporting stage this summer in Russia and in doing so has become the smallest nation ever to qualify. This is a unique moment in the country’s history and as long-standing sponsors of the team who have supported them on their journey from the beginning, Icelandair is celebrating their success and inviting passengers to follow in the footsteps of the players with specially-designed experiences for all of the family.

These 90-minute experiences highlight the pride of this unique country and the journey the players have embarked on in heading to the biggest tournament in football. As befits a country that champions gender equality and the importance of youth training, Icelandair’s experiences provide travellers with an insight into the lives of both the men’s and women’s team players and Icelandic football history. Just like the players time on the pitch, you can achieve a lot in 90-minutes, so it is time to make the most of it with an Icelandair Team Iceland Stopover.

Aron Gunnarsson, Captain of Iceland Men’s National Football Teamcomments, “When stepping onto the pitch, we know that as Iceland players we have a very special team spirit that stems from our Icelandic history. There are many uniquely Icelandic experiences and traditions that make us the team we are today and we welcome fans of football and beyond to come and find out more by taking a Team Iceland Stopover on their next transatlantic journey.” 

Available from May until the end of June, these 90-minute activities cater to a range of traveller’s passion points, from culture to fitness and well-being. To provide passengers with an authentic experience and local insight into football culture in Iceland, all experiences will be hosted by a ‘Stopover Buddy’, an Icelandair staff member who is passionate about Iceland and football and who takes pride in sharing their local knowledge and expertise.

Björgólfur Jóhannsson, President and CEO at Icelandair comments, “As proud sponsors of the national team, we are thrilled to celebrate their success this summer with our Team Iceland Stopover service. We are continually looking at ways to enhance our customer experience and hope that passengers will enjoy time well-travelled this summer through this value-added offering. Not only can our passengers find out more about the backstory of this legendary team, but we’ve worked with the players to personally design these experiences, allowing our passengers to follow in their footsteps.”

The one-of-a-kind Team Iceland Stopover experiences will be available for Icelandair transatlantic passengers to enjoy from May to end of June 2018. To find out more and book with Icelandair visit: www.Icelandair.com/Team-Iceland-Stopover

SOURCE: Travel PR News